Zespół Szkół w Krośnicach

Wsparcie dla rodziców

Warszawa,  20 marca 2017 r.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

PODSEKRETARZ STANU

MACIEJ KOPEĆ

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

 

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1] szkoły
i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe[2] (art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono,
że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Czytaj więcej...

Zdrowie dziecka - kurzajki

 Kurzajki u dzieci to problem wywołujący wiele emocji. W szkołach, żłobkach i przedszkolach występuje wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się ich. Do zarażeń dochodzi nie tylko w placówkach oświatowych, ale równie często na basenach i podczas wakacji. Każdy rodzić pragnie dbać o zdrowie własnego dziecka i efektywnie ograniczyć ryzyko zarażenia kurzajkami.

Jak ograniczyć ryzyko zarażenia kurzajkami u dzieci?

Czytaj więcej...

 

 

 BROSZURA INFORMACYJNA - DOBRA SZKOŁA  pobierz

Jak być konsekwentnym wobec dziecka

Brak konsekwencji to jedna z najczęstszych pułapek, w jakie wpadają rodzice. Nie dziwią różnorakie przyczyny, jakie podają rodzice, by wyjaśnić, skąd bierze się ta niekonsekwencja, łącznie z brakiem czasu, roztargnieniem, stresem i po prostu nieuwagą. Bez względu na to, co jest tego przyczyną, brak struktury i konsekwencji przyczynia się do powstawania wielu problemów wychowawczych.

Czytaj więcej...