Zespół Szkół w Krośnicach

Dokumenty

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
 2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
 1. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:

„Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” - rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki lub pracownika przedszkola;

„Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola;

 1.  Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice, nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola.

§ 2

Obowiązki, odpowiedzialność i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach.
 2. Rodzice osobiście przyjmują dziecko od nauczycielki lub pracownika przedszkola.
 3. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.
 4. Nauczycielki odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 5. Rodzice upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola.
 6. Rodzice są zobowiązani w/w przypadku do złożenia pisemnej woli /upoważnienia/, przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w upoważnieniu.
 7. Nauczycielki przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby.
 8. Pisemnym oświadczeniem woli dysponują nauczyciele przedszkola.
 9. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 1. Osobom nietrzeźwym pod żadnym pozorem dziecka nie wydajemy.

§ 3

Opis pracy

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola do godz. 8.00, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 15:30
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka: osobie nieupoważnionej, będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobie małoletniej (poniżej 10 r.ż.)
 6. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15:30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie godziny nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji i dyrektora przedszkola.
 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i musi posiadać podstawę prawną.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku.
 3. Drzwi wejściowe muszą być starannie zamykane za każdym wchodzącym i wychodzącym.
 4. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub innym miejscu w budynku przedszkola.

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KROŚNICACH

na lata 2015-2018

PODSTAWA PRAWNA

   Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności   w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324) z późniejszymi zmianami

KONCEPCJA PRACY

   Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.                                                                                                                                          Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Na korzyść nas wszystkich działa szczera obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi a dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci. Nauczyciele systematycznie poszerzają wiedzę, aby sprawniej wykonywać pracę. Uczestniczą w kursach, szkoleniach i programach samokształceniowych. Razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko. Oprócz planowanych zajęć dydaktycznych dzieci korzystają z zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, szachy, religia, gimnastyka korekcyjna oraz opieki logopedy, pedagoga i psychologa.

Źródła opracowania koncepcji:

     Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

                                                       O NASZEJ PLACÓWCE

     Placówka zlokalizowana jest w centrum miejscowości gminnej. Dzieci przebywają w dwóch budynkach. Jej atutem jest okazały plac zabaw, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynki i plac zabaw znajduje się na terenie ogrodzonym.                                                                                                                                   Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie Krośnice i leżące obok wioski. Pochodzenie dzieci jest zróżnicowane.                                                                                                                        

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne, hol, zaplecze kuchenne, sanitarne oraz plac zabaw.

                                     WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

- ciekawe świata,

- ufne w stosunku do nauczycieli,

- radosne,

- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

- uczciwe i prawdomówne,

- odpowiedzialne i obowiązkowe,

- kulturalne i tolerancyjne,

- świadome zagrożeń.

                                                  MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole:

potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

wykazuje :

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność współpracy w grupie

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

-samodzielność,

-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:

-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

-podstawową wiedzę o świecie;

umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

- zasady kultury współżycia, postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

- życia i rozwoju,

- swobody myśli, sumienia i wyznania,

- aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

- spokoju i samotności, gdy tego chce,

- snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

- indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

- pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

- wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

- wspólnoty i solidarności w grupie,

- aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

- zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

- pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

- nauki, informacji,

- badania i eksperymentowania,

- nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

- zdrowego żywienia.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.

2 .Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

                                            KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

2.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

                                                   CELE I ZADANIA GŁÓWNE :

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki     w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem   i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi     i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

                                                        ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

1.Zasada indywidualizacji.

2.Zasada integracji.

3.Zasada wolności i swobody działania.

4.Zaspakajanie potrzeb dziecka.

5.Zasada aktywności.

6.Organizowania życia społecznego.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o programy wydawnictwa WSiP                       „ Razem w przedszkolu”   J. Andrzejewska, J. Wierucka.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela                       z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

                                                             METODY

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

- prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,

- pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- muzykoterapia- obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci,

- M. Montesorii- obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej,

- metody aktywne : gimnastyka rytmiczna, gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),

- technika mandali głownie w zajęciach i zabawach plastycznych.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Katalog metod stosowanych w przedszkolu:

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych,

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1.     Metody czynne:

-         metoda samodzielnych doświadczeń,

-         metoda kierowania własną działalnością dziecka,

-         metoda zadań stawianych dziecku,

-        metoda ćwiczeń utrwalających.

2.     Metody oglądowe:

-         obserwacja i pokaz,

-       osobisty przykład nauczyciela,

-         udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3.     Metody słowne:

-         rozmowy,

-         opowiadania,

-         zagadki,

-        objaśnienia i instrukcje,

-         sposoby społecznego porozumiewania się,

-         metody żywego słowa.

Nauczyciele będą realizować w grupach: Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Przedszkola, Program ogólnopolski- ,,Czyste powietrze wokół nas”, Program ogólnopolski- ,,Cała polska czyta dzieciom”, Program Adaptacyjny ,,Jestem przedszkolakiem”, Program edukacji ekologicznej ,,Kubusiowi przyjaciele natury”.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

- nasze cele wychowania i nauczania

- działania zorientowane na dziecko,

- aktualne pory roku,

- święta i uroczystości

- tradycje przedszkola(kalendarz imprez).

  

FORMY PRACY:

-praca indywidualna,

-praca w małych zespołach,

-praca z całą grupą,

-zabawy.

                                                 KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:

- sprawuje nadzór pedagogiczny,

- przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

- pełni rolę pracodawcy,

- organizuje pracę nauczycieli,

- inspiruje nauczycieli do działania,

- kieruje działalnością przedszkola,

Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko WICEDYREKTORA, który:

- zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony

- wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

                                                 PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

- imprezy środowiskowe,

- współpraca z biblioteką,

- prowadzenie strony internetowej,

- badanie losów absolwentów,

- promocja przedszkola,

- dekoracja placówki,

- organizacja wycieczek,

- praktyki studentów i opieka nad stażystami,

- święta z udziałem dzieci,

- współpraca z innymi instytucjami,

                                              WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca zespołu pedagogicznego:

- zajęcia otwarte dla nauczycieli,

- tworzenie zespołów zadaniowych,

- tworzenie rocznych programów,

- ankiety,

- arkusze diagnostyczne,

- monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca z rodzicami

Cele:

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- wszechstronny rozwój dziecka,

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

- zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

- promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

- zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje indywidualne,

- prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

- organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

- włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,

konkursy, wycieczki,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

- przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

- uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych,

- badanie losów absolwentów,

Współpraca z innymi instytucjami:

Cele:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

- poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:

- Urzędem Gminy (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

- Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,

- Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,

- Biblioteką ,

- Centrum Edukacyjno- Turystyczno-Sportowym w Krośnicach,                                                 - psychologiem, pedagogiem, logopedą

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

- Sanepidem,

- sponsorami- przyjaciółmi przedszkola.

PROMOCJA PLACÓWKI

Cele:

- pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,

- nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami,

- upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

- prezentowanie życzliwej postawy wobec ludzi,

- dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

- prowadzenie strony internetowej,

- organizacja uroczystości ,

- zabieganie o notatki w prasie,

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- upowszechnianie informacji o przedszkolu

                                       DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez zatwierdzenie przez Radę Rodziców.

                                             ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

1.     Analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych;

2.     Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o

         dziecku;

3.     Wyposażenie placówki w komputer z dostępem do Internetu i drukarkę;

4.     Wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych

         umiejętności;

5.    Kontynuowanie udziału w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

W PRZEDSZKOLU REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

1. Program wychowawczy

2. Program profilaktyki

3. Program pracy logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami mowy

4. Program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”

5. Roczny plan pracy przedszkola

 

POZA TYM W PRZEDSZKOLU OBOWIAZUJĄ:

1. Regulamin bezpieczeństwa w przedszkolu

2. Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

3. Regulamin spacerów i wycieczek

4. Kodeks przedszkolaka