Zespół Szkół w Krośnicach

Konkursy

Regulamin konkursu

Cele konkursu :

- motywowanie najmłodszych uczniów do nauki języka angielskiego,

- utrwalanie poznanego słownictwa,

- zachęcanie do samodzielnego poznawania słownictwa z różnych kategorii,

- rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności dzieci,

- uwrażliwienie na estetykę pracy,

- nauka języka poprzez zabawę.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I – III naszej szkoły.
 1. Uczeń powinien wykonać pracę – słowniczek obrazkowy na wybrany przez siebie temat.
 1. Praca- słowniczek obrazkowy- powinna zawierać co najmniej 10 wyrazów wraz z odpowiednimi ilustracjami
 1. Praca może być wykonana dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wydzieranka, itp.
 1. Słowniczek może mieć dowolny kształt i format, jednak nie większy niż zeszyt.
 1. Prace należy złożyć u pani Weroniki Łabarczuk do 30.03.2019 .

Komisja oceniająca:

Prace konkursowe oceniane będą przez nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły. Pod uwagę brana będzie estetyka i wkład pracy, samodzielność wykonania oraz zawartość- ilość wykorzystanych słówek.

Nagrody:

Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody oraz dyplomy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

                                                              Organizator konkursu- Weronika Łabarczuk

Regulamin konkursu - pobierz

 1. Organizatorem konkursu „Planszowa gra matematyczna” jest Zespół Szkół w Krośnicach.
 2. Koordynatorem konkursu jest: Magdalena Zmyślona.
 3. Celem konkursu jest: zachęcenie uczniów do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu; przygotowanie własnej  gry   matematycznej; rozwijanie umiejętności plastycznych; poszerzenie   i   utrwalenie   wiedzy w zakresie  edukacji  matematycznej;  rozwijanie  u  dzieci  zdolności  logicznego  myślenia i zapamiętywania; pokazanie, że nauka poprzez zabawę może być inspirująca i
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV- VI Szkoły Podstawowej.
 5. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie planszowej gry matematycznej. Uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej opracują gry utrwalające podstawowe działania matematyczne , doskonalące techniki rachunkowe z zastosowaniem m.in. wybranych pojęć geometrycznych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, figur geometrycznych i ich własności, równań i nierówności oraz innych umiejętności objętych programem nauczania w klasach IV-VI. Gry nie mogą zawierać gotowych elementów.
 6. Konkurs trwa od 15.11.2018-14.03.2019 r.
 7. Warunki udziału w konkursie:
 • każdy uczestnik może złożyć wyłącznie jeden  projekt  autorskiej  gry matematycznej w formie  pracy plastycznej,
 • do Konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie prace, które do tej pory nie były oceniane,
 • każdą zgłoszoną pracę należy opisać podając: imię, nazwisko, wiek autora, dane kontaktowe szkoły (nazwa, adres e-mail, telefon, ), imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
 • do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w Konkursie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów związanych z konkursem (załącznik nr 1-pobierz),
 • prace należy składać w Zespole Szkół w Krośnicach w sekretariacie od 15.11.2018    do  14.03.2019  r.  lub nadesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół  w Krośnicach

Parkowa 14

56-320 Krośnice

Prace  złożone  po  terminie  nie  wezmą  udziału      w Konkursie.

 1. Informacja o konkursie dostępna na stronie zsip.krosnice.pl.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych i wyłoni zwycięzców.
 3. Decyzje Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Kryteria oceny prac: związek pracy z tematem, wartość artystyczna, wartość matematyczna, zachowanie funkcji i cech gry planszowej, koncepcja i kompozycja gry planszowej, estetyka pracy.
 5. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
 6. Lista laureatów zamieszczona zostanie na stronie Zespołu Szkół w Krośnicach.
 7. Postanowienia dodatkowe:
 • prace uczestników nie będą zwracane,
 • organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,
 • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora
 • odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy na konkursie  bierze na siebie uczestnik konkursu
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Miliczu ogłasza konkurs na ciekawy i praktyczny domek dla kota. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów, rodziców i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką bezdomności zwierząt w Polsce. Domki można wykonywać z dowolnego materiału. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Przekazując pracę konkursową Uczestnik zezwala na jej nieodpłatne przekazanie Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami oraz wykorzystanie dla zwierząt przebywających pod opieką Towarzystwa.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech  kategoriach wiekowych:

 Uczniowie klas I - III

Uczniowie klas IV-VI      

Uczniowie klas VII-VIII i kl III Gimnazjum

Domki przynosimy do wychowawców klas przy czym każda z prac, powinna być oznaczona kartką z imieniem i nazwiskiem twórcy, nazwą szkoły oraz klasy do której dziecko uczęszcza. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: książki, kubeczki, słodycze. Prace należy oddawać do dnia 14.12.2018