Zespół Szkół w Krośnicach

Konkursy

Terminy :

język niemiecki 28 listopad 

język angielski 1 grudnia

 1. Organizator:

Nauczyciele języków obcych

 1. Adresat konkursu

Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej

 1. Cele konkursu

- wykrywanie uzdolnień młodzieży

- motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności

- mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy

- popularyzowanie języka niemieckiego i angielskiego wśród młodzieży oraz   rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego i angielskiego obszaru językowego

- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury

 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 • Organizator przygotuje zestawy tekstów
 • Uczestnik samodzielnie dokonuje wyboru jednego tekstu jeszcze przed konkursem i przygotowuje go do prezentacji.
 • Uczeń podczas  występu prezentuje wybrany przez siebie tekst w czasie nie przekraczającym 5 minuty. Po prezentacji przygotowanego wcześniej tekstu uczeń losuje jeszcze jeden krótszy tekst, którego nie zna i prezentuje go przed komisją konkursową
 • Oceniane są:

Tabela z punktacją dla komisji

L.p. Imię i nazwisko poprawność wyrazistość płynność intonacja Razem Miejsce
0-5 pkt 0-5 pkt 0-5 pkt 0-5 pkt

 • Po prezentacji wszystkich uczestników konkursu komisja na podstawie zdobytych punktów przez poszczególnych uczestników ustala trzy pierwsze miejsca dla uczestników klas IV-VI szkoły podstawowej 

Dnia 9 listopada 2016 o godz 12 odbędzie się XI edycja Konkursu Informatycznego Bóbr.

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/ . Zgłoszenia u nauczycielki, Magdaleny Zmyślonej do dnia 08.11.2016r.

Konkurs recytatorski zgromadził na szkolnej auli uczestników oraz widownię- uczniów klas IV i VI. Do szkolnego etapu, który odbył się dnia 26 października br. przystąpiło 16 uczniów naszej szkoły.  Przed komisją złożoną z pań polonistek: B. Żurek oraz A. Woźniak recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m.in. takich poetów jak: L. Staffa, J. Mączki, R. Przymusa, A. Słonimskiego, H. Bocheńskiej czy T. Kubiaka; Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi. Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

klasy IV-VI:

 I miejsce – Mikołaj Nawrot

II miejsce  – Michał Banaszkiewicz

III miejsce  – Maciej Samborski

Wyróżnienie Hanna Stach

klasy I-III gimnazjum:

I miejsce – Daria Waleńska

II miejsce – Gabriela Nacewicz

III miejsce- Oliwia Kecher

Gratulujemy!

Organizatorzy: biblioteka i świetlica szkolna

Pt. Ilustracja do ulubionej gry komputerowej.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III SP.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci.
 3. 3.Technika prac jest dowolna (bez 3D)
 4. Format prac A4
 5. Każda praca powinna być podpisana z tyłu: imię i nazwisko oraz klasa
 6. Prace należy składać w bibliotece lub świetlicy szkolnej do 9 listopada 2016r.
 7. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 9. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych z konkursem, biblioteką, świetlicą, stroną Internetową szkoły, samą szkołą z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz, że pozostają własnością organizatora.