Zespół Szkół w Krośnicach

Konkursy

Regulamin konkursu „Pięknego czytania po Angielsku”

I Założenia konkursu

Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania.

II Cele konkursu:

 • Konkurs „Pięknego czytania po angielsku” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

Celem tej formy rywalizacji jest:

 • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 • Zainteresowanie literaturą obcą.
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym.
 • Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs „Pięknego czytania po angielsku” składa się z dwóch etapów:

Etap I –  uczniowie losują numerki  i według tej kolejności prezentują  przygotowane przez siebie teksty.

Etap II - po I etapie zostaną wyłonieni przez komisję najlepsi uczniowie w kategorii klas IV-VIII, którzy wezmą udział w II etapie, polegającym na czytaniu tekstów wylosowanych bezpośrednio na konkursie. Po krótkim przygotowaniu, fragmenty książek zostaną zaprezentowane Komisji Konkursowej..

IV Oceniane będą:

 • Dykcja
 • Interpretacja
 • Poprawność wymowy
 • Płynność czytania

V  Czas czytania przygotowanego fragmentu tekstu nie może przekraczać 2 minut.

VI Najpiękniej czytająca osoba  otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania w języku angielskim”.

VII  Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody

VIII Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się 05.04 (piątek) o godz.9:50 .

Uczniowie przygotowują fragmenty „Małego Księcia” ( „The Little Prince”) Antoine de Saint-Exupery.

                                                                      Organizatorki konkursu:

                                                                        Weronika Łabarczuk

                                                                              Anita Wolna

                                                                     Małgorzata Waleńska

 1. Organizatorem : jest Zespół Szkół w Krośnicach, ul. Parkowa 14
 2. Celem konkursu jest
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy  w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży;
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 
 1. Zadanie konkursowe : Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne, której wysokość nie przekroczy 1,5 m .

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne:  bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

Uczestnicy konkursu : wszyscy  uczniowie szkoły.

 1. Warunki udziału:
 • wykonanie najciekawszej palmy wielkanocnej;
 • wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
 • zgłoszenie palmy do konkursu  w podanym niżej terminie
 1. Miejsce i termin składanie prac: Zespół Szkół w Krośnicach          w  nieprzekraczalnym terminie do piątku 5 kwietnia 2019r.
 2. Prace muszą być oznaczone twardą metryczką  mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:Imię i nazwisko uczestnika , klasa.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi : do 17.04.2019r.
 4. Ocena prac:
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  - gotowe palmy wielkanocne,
  - wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
 • Oceny prac dokona komisja. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce ) 
 • Prace będą oceniane w kategoriach  wiekowych :  kl. I-III , kl.  IV-VII i  kl.III gimnazjum.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.
 1. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą  uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • samodzielność i estetykę wykonania pracy.

                                                                     Serdecznie zapraszamy do udziału !  

            

Regulamin konkursu

Cele konkursu :

- motywowanie najmłodszych uczniów do nauki języka angielskiego,

- utrwalanie poznanego słownictwa,

- zachęcanie do samodzielnego poznawania słownictwa z różnych kategorii,

- rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności dzieci,

- uwrażliwienie na estetykę pracy,

- nauka języka poprzez zabawę.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I – III naszej szkoły.
 1. Uczeń powinien wykonać pracę – słowniczek obrazkowy na wybrany przez siebie temat.
 1. Praca- słowniczek obrazkowy- powinna zawierać co najmniej 10 wyrazów wraz z odpowiednimi ilustracjami
 1. Praca może być wykonana dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wydzieranka, itp.
 1. Słowniczek może mieć dowolny kształt i format, jednak nie większy niż zeszyt.
 1. Prace należy złożyć u pani Weroniki Łabarczuk do 30.03.2019 .

Komisja oceniająca:

Prace konkursowe oceniane będą przez nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły. Pod uwagę brana będzie estetyka i wkład pracy, samodzielność wykonania oraz zawartość- ilość wykorzystanych słówek.

Nagrody:

Uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają nagrody oraz dyplomy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

                                                              Organizator konkursu- Weronika Łabarczuk

Regulamin konkursu - pobierz