Zespół Szkół w Krośnicach

Konkursy

Dnia 9 lutego2018 roku odbędzie się szkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Konkurs ma jeden etap w formie pisemnej w języku angielskim. Składa się z różnego rodzaju zadań: test wyboru, odpowiedzi na pytania, uzupełnianie zdań, itp.

Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zawartej w podręcznikach, przekazanej na zajęciach pozalekcyjnych, innych przedmiotach, w TV, Internecie.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u nauczycielek języka angielskiego pani Anity Wolnej lub Weroniki Łabarczuk

Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i o tym samym czasie. Konkurs trwać będzie 45 minut.

 Prace uczniów oceniają organizatorzy konkursu.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień po przeprowadzeniu konkursu.

Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody.

Przykładowe pytania:

Co wchodzi w skład Wielkiej Brytanii?

Jak nazywa się najsłynniejszy podnoszony most w Londynie?

TRUE      FALSE

Dzień Świętego Partyka obchodzony jest 17 marca.

Narodowym hymnem Wielkiej Brytanii jest „God save the Kings”

Narodowe święto USA  upamiętniające ogłoszenie Deklaracji Niepodległości w 1776 roku obchodzone jest:

 1. 14 kwietnia
 2. 17 maja
 3. 27 listopada
 4.  4lipca

Westminster Abbey w Londynie to:

 1. teatr
 2. park królewski
 3. opactwo
 4. letnia rezydencja królowej

Uwaga !!!!

Po dodatkowe materiały pomocne w przygotowaniu się do konkursu można zgłaszać się do organizatorów.

                                                                         

                                                                                       Organizatorzy

                                                                                          Anita Wolna

                                                                                   Weronika Łabarczuk

Dnia 8 lutego 2017  ( 3-4 godzina lekcyjna) odbędzie się szkolny konkurs wiedzy o krajach angielskojęzycznych dla gimnazjum.

Zapraszamy

I  UWAGI  OGÓLNE

 1. Organizatorami konkursu są nauczycielki matematyki- Beata Wojtaszek i Edyta Dwojak z Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach.
 2.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I- III gimnazjum ze szkół gminny Krośnice, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotem.

I etap – przeprowadzenie eliminacji szkolnych lub wybór najlepszych, chętnych uczniów w szkole macierzystej w dowolnej formie ( listopad),

II etap – finał -16.12.2016, który odbędzie się w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach ( w auli szkolnej- o godz. 9:00).

 1. Każdą szkołę może reprezentować  maksymalnie czterech uczniów.
 2. Informacje o Konkursie otrzymują  Szkoły Gminne w listopadzie. Prosimy o potwierdzenie udziału szkoły w konkursie do dnia 30.11.2016  wraz z listą uczestników i ich opiekunem.
 3. Dokumentację związaną z Konkursem ( protokół, prace uczniów, listę  uczestników i zwycięzców) przechowuje się w  Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach do końca roku szkolnego.

II  CELE  KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
 2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów gimnazjum;
 3. Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
 4. Wyłowienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów;
 5. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów;
 6. Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji;
 7. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu;

III  ORGANIZACJA I  PRZEBIEG KONKURSU

 • Skład Komisji Konkursowej

Przewodnicząca : Beata Wojtaszek-  Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach

Członkowie:    Edyta Dwojak-  Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach  oraz nauczyciele z pozostałych szkół obecni na finale Konkursu.

FINAŁ

Etap ten odbywa się w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach. W  finale mogą uczestniczyć  uczniowie wytypowani i zgłoszeni przez Szkolne Komisje Konkursowe- maksymalnie czterech uczniów ze szkoły.  W sytuacjach losowych dopuszcza się zmianę zgłoszonego wcześniej  uczestnika na innego.

Czas trwania finału to 60 minut. Uczniowie rozwiązują zadania testowe oraz zadania otwarte o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej punktacji.  Zadania testowe  mają jedną prawidłową odpowiedź. Nie przewiduje się punktów ujemnych za błędne odpowiedzi. Punktacja będzie podana przy zadaniach. Wszyscy uczniowie rozwiązują jednakowe zadania (nie ma podziału na klasy). Zadania obejmują materiał objęty podstawą programową dla III etapu edukacyjnego.

 Podczas konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

Po rozwiązaniu zadań uczniowie mają około  pół godziny przerwy. W tym czasie Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów.

W razie jednakowej liczby punktów przewiduje się dogrywkę.

W sprawach spornych decydujący głos ma  Przewodnicząca Konkursu.

Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Organizator zastrzega sobie prawo  do zmiany terminu konkursu lub w wyjątkowej sytuacji odwołania konkursu.

                                                                               organizatorki

                                                                                                Beata Wojtaszek i Edyta Dwojak

Dnia 8 listopada 2016 o godz 12 odbędzie się XI edycja Konkursu Informatycznego Bóbr.

Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/ . Zgłoszenia u nauczycielki, Magdaleny Zmyślonej do dnia 07.11.2016r.