Zespół Szkół w Krośnicach

Archiwum

Ustalenia ogólne:

 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego.
 2. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej.
 3. Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły.
 4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
 5. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat, którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 6. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.
 7. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.

 

Zadania opiekuna projektu:

 1. Omówienie scenariusza projektu z uczniami.
 2. Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami.
 3. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej wypełniania.
 4. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.
 5. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji.
 6. Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu.
 7. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
 8. Pomoc w prezentacji projektu.
 9. Ocena projektu.

10.  Komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie.

 

Zadania wychowawca klasy:

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności: wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom.
 3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.

 

Zadania uczniów realizujących projekt:

 1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z problematyką przedstawiona przez opiekuna projektu.
 2. Wspólnie z opiekunem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu.
 3. Czynne uczestnictwo w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.
 4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu.

 

Działania projektowe:

 1. Na początku każdego roku szkolnego /nie później niż do 15 września/, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 30 września.
 3. W terminie do 30 września nauczyciele zgłaszają do dyrektora szkoły tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonuje się na Karcie Projektu Edukacyjnego.
 4. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły między oddziałowe.
 5.  W przypadku gdy uczeń: nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

Realizacja projektu:

 1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego
 2. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna.
 3. Opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

  -czas realizacji projektu,

  - formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

  -podział zadań w zespole i zasady współpracy,

  - kryteria oceny projektu,

  - sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu na bieżąco monitoruje prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udziela konsultacji i wskazówek.
 2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacja projektów w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 

Ocena projektu:

 1. Opiekun projektu dokonuje oceny, która odnosi się do realizacji całości projektu.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: sprawozdanie z projektu, sposób prezentacji, pracę zespołową i indywidualną ucznia, samoocenę ucznia.
 3. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun przedstawia informację o jego roli w realizacji projektu.
 4. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

 

Przedstawienie rezultatów projektu:

 1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu Projektów.
 2. Wychowawcy klas II wraz z opiekunami projektów do końca maja przygotowują program Festiwalu Projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.
 3. Festiwal Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.
 4. Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły.

 

Ustalenia końcowe:

 1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.