Zespół Szkół w Krośnicach

Samorząd Uczniowski

W piątek 6 października odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie spośród 11 kandydatów wybrali przewodniczącego oraz jego dwóch zastępców. W głosowaniu wzięło udział 196 uczniów, którzy oddali 164 ważnych głosów.

Decyzją uczniów naszej szkoły Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 jest Tomek Wojtaszek, a jego zastępcami Amelia Nacewicz i Wiktoria Szyrner.

Członkami RSU są: Aleksandra Kochańska, Szymon Nacewicz, Szymon Kaczmarek, Wojtek Skrabucha, Dagmara Rutka, Nikola Krawczyk, Adam Garnyś, Jakub Krupski.

Gratulujemy i powodzenia!!!

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym,

by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele,

stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im

szkoła…”

Cele Samorządu Uczniowskiego

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
  • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
  • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
  • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

Zadania i zasady działania rzecznika praw ucznia

w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach

Artykuł 1

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 526, 527).

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 2

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Czytaj więcej...

 

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnicach

 

1. Do SKO może należeć każdy uczeń naszej szkoły.

2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili otrzymania książeczki i dokonania pierwszej wpłaty.

3. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy

4. Przyjęcie od ucznia pieniędzy opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.

5. Wpłat i wypłat może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzice.

Czytaj więcej...