Zespół Szkół w Krośnicach

oferta

Dorota Kulas

Anna Drobina-Tuśnio

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

                                   poniedziałek – piątek                                7.00 – 8.00

                                   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   11.30 – 15.30

                                   środa                                                     10.30 – 15.30

                                  

 Ważnym ogniwem całokształtu pracy szkoły jest świetlica szkolna, która służy realizacji potrzeb uczniów oraz zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych szkoły. Mogą do niej uczęszczać przede wszystkim uczniowie z klas I-IV SP, których rodzice pracują oraz dzieci dojeżdżające.

Zajęcia świetlicowe są zajęciami pozalekcyjnymi stwarzającymi możliwość kształcenia i wszechstronnego rozwoju bez obciążeń związanych z rygorem lekcyjnym. Dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodobań i zainteresowań, co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia dzieci, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

Prawa i warunki korzystania ze świetlicy

  1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie kl. I-IV SP i dojeżdżający.
  2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i godzinami jej otwarcia (tablica informacyjna w świetlicy).
  3. W świetlicy zachowujemy się kulturalnie – słuchamy poleceń nauczyciela, mówimy półgłosem.
  4. Szanujemy znajdujący się w świetlicy sprzęt, gry i zabawki.
  5. Każde wyjście ze świetlicy zgłaszamy nauczycielowi-wychowawcy.

   Do zadań świetlicy szkolnej należy:

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
  •  zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie,
  •  ujawnianie i rozwijanie poprzez różne formy działalności zainteresowań,      zamiłowań i uzdolnień,
  •  kształtowanie prawidłowych postaw moralnych,
  •  rozwijanie umiejętności koleżeńskiego współżycia a przez to kształtowanie postaw społecznych,
  •  wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom  dóbr kultury oraz uczenie nawyków kultury życia codziennego,
  •  niesienie pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości (niepowodzenia szkolne, niedostosowanie społeczne) poprzez zgodny z ich możliwościami psychofizycznymi wkład w życie zespołu.

        

  Wszystkie zadania realizowane są w sposób planowy i ciągły w oparciu o cele wychowawcze i dydaktyczne szkoły. Plan pracy uwzględnia kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. Zadania świetlicy można realizować za pomocą różnych form i metod, co stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z dydaktyczną pracą szkoły.

  W świetlicy szkolnej prowadzone są różne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci:

  Odrabianie pracy domowej

            W ramach tych zajęć uczniowie nadrabiają zaległości szkolne, odrabiają zadania domowe. Odbywa się to w formie tzw. „cichej pracy” przy nadzorze wychowawcy, który służy pomocą, wyjaśnieniem niezrozumiałych treści oraz sprawdzeniem odrobionych zadań.

  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

  Zajęcia plastyczne podczas których uczniowie poznają i stosują różne formy i techniki plastyczne, kształtują swoją wrażliwość estetyczną, ekspresję twórczą, rozwijają zdolności bądź je w sobie odkrywają.

  Zajęcia muzyczne – muzyka zaprasza uczniów do śpiewu, tańca, relaksu. Dzieci nie tylko jej słuchają, ale dobierają muzykę do wybranych tekstów oraz ją malują. 

  Zajęcia czytelnicze – rozwijające sprawność językową oraz wyobraźnię. Czytamy głośno bajki, baśnie, legendy, opowiadania i wiersze. Uważnie słuchamy i opowiadamy. Ilustrujemy książki, recytujemy, bawimy się słowem, rymujemy i fantazjujemy.

  Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz profilaktyki właściwych zachowań

          Zajęcia te mają charakter profilaktyczny, wychowawczy i dydaktyczny. Uczą radzenia sobie w codziennych oraz trudnych sytuacjach. Dzieci poznają sposoby rozwiązywania konfliktów, przyswajają zasady dobrego obyczaju i kultury osobistej w kontaktach rówieśniczych i w relacjach z dorosłymi oraz nabywają umiejętności prospołeczne i emocjonalne. Uczą się także zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji różnych zagrożeń. 

  Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny

          Łączą w sobie sport, rekreację, zabawę i wypoczynek. Organizujemy gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu a przy niesprzyjającej aurze w sali świetlicowej.

  Inne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci:

  • praca z uczniem mającym trudności w nauce poprzez wyrównywanie i utrwalanie brakujących wiadomości oraz praktyczne stosowanie nabytych umiejętności
  • praca z uczniem zdolnym poprzez rozwijanie sprawności umysłowych oraz odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
  • praca z uczniem z niedostosowaniem społecznym poprzez kształcenie i rozwijanie prawidłowych postaw prospołecznych