Zespół Szkół w Krośnicach

oferta

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dorota Kulas

Anna Drobina-Tuśnio

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

 

                                   poniedziałek – piątek                            6.45 – 7.45

                                                                                                 11.30 – 15.30

                                  

 

                                  

 1. Świetlica jest czynna od godzin 06:45 – 07:45 oraz od godziny 11:35 – 15:30
 2. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół w Krośnicach, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole .
 3. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. „ Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 4. Na świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
 5. Okrycie wierzchnie zostawiane jest w szatni lub na wieszakach przed salą.
 6. Wchodząc na sale plecaki ustawiane są na ławeczkach wzdłuż ściany, tak by nie zastawiały przejścia.
 7. Uczniowie podczas pobytu na świetlicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ( wyjątek to pilny kontakt z rodzicami).
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 9. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
 10. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia na świetlicę.
 11. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane  jest do przestrzegania  zasad zachowania na świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach.
 12. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/ opiekunowie lub osoby wskazane  przez rodzica w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
 13. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy.
 14. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy.
 15. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
 16. O wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców pisemnie (z datą i podpisem).

REGUŁY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Dbamy o porządek w świetlicy.
 2. Zachowujemy się cicho, nie krzyczymy, nie biegamy.
 3. Wykonujemy polecenia wychowawców.
 4. Szanujemy wyposażenie sali świetlicowej.
 5. Jesteśmy dla wszystkich mili i grzeczni.
 6. Opiekujemy się młodszymi i pomagamy im w rozwiązywaniu trudności i zadań domowych
 7. Chętnie uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela.
 8. Starannie i sumiennie odrabiamy pracę domową.
 9. Umiejętnie organizujemy czas wolny.
 10. Informujemy nauczyciela wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy.

 Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrożenie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,
 •  zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego, pozytywnego organizowania sobie czasu wolnego i przyswajania dobrych nawyków w tym zakresie,
 •  ujawnianie i rozwijanie poprzez różne formy działalności zainteresowań,      zamiłowań i uzdolnień,
 •  kształtowanie prawidłowych postaw moralnych,
 •  rozwijanie umiejętności koleżeńskiego współżycia a przez to kształtowanie postaw społecznych,
 •  wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom  dóbr kultury oraz uczenie nawyków kultury życia codziennego,
 •  niesienie pomocy dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości (niepowodzenia szkolne, niedostosowanie społeczne) poprzez zgodny z ich możliwościami psychofizycznymi wkład w życie zespołu.

      

Wszystkie zadania realizowane są w sposób planowy i ciągły w oparciu o cele wychowawcze i dydaktyczne szkoły. Plan pracy uwzględnia kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. Zadania świetlicy można realizować za pomocą różnych form i metod, co stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z dydaktyczną pracą szkoły.

W świetlicy szkolnej prowadzone są różne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci:

Odrabianie pracy domowej

          W ramach tych zajęć uczniowie nadrabiają zaległości szkolne, odrabiają zadania domowe. Odbywa się to w formie tzw. „cichej pracy” przy nadzorze wychowawcy, który służy pomocą, wyjaśnieniem niezrozumiałych treści oraz sprawdzeniem odrobionych zadań.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

Zajęcia plastyczne podczas których uczniowie poznają i stosują różne formy i techniki plastyczne, kształtują swoją wrażliwość estetyczną, ekspresję twórczą, rozwijają zdolności bądź je w sobie odkrywają.

Zajęcia muzyczne – muzyka zaprasza uczniów do śpiewu, tańca, relaksu. Dzieci nie tylko jej słuchają, ale dobierają muzykę do wybranych tekstów oraz ją malują. 

Zajęcia czytelnicze – rozwijające sprawność językową oraz wyobraźnię. Czytamy głośno bajki, baśnie, legendy, opowiadania i wiersze. Uważnie słuchamy i opowiadamy. Ilustrujemy książki, recytujemy, bawimy się słowem, rymujemy i fantazjujemy.

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa oraz profilaktyki właściwych zachowań

        Zajęcia te mają charakter profilaktyczny, wychowawczy i dydaktyczny. Uczą radzenia sobie w codziennych oraz trudnych sytuacjach. Dzieci poznają sposoby rozwiązywania konfliktów, przyswajają zasady dobrego obyczaju i kultury osobistej w kontaktach rówieśniczych i w relacjach z dorosłymi oraz nabywają umiejętności prospołeczne i emocjonalne. Uczą się także zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji różnych zagrożeń. 

Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny

        Łączą w sobie sport, rekreację, zabawę i wypoczynek. Organizujemy gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu a przy niesprzyjającej aurze w sali świetlicowej.

Inne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne dzieci:

 • praca z uczniem mającym trudności w nauce poprzez wyrównywanie i utrwalanie brakujących wiadomości oraz praktyczne stosowanie nabytych umiejętności
 • praca z uczniem zdolnym poprzez rozwijanie sprawności umysłowych oraz odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 • praca z uczniem z niedostosowaniem społecznym poprzez kształcenie i rozwijanie prawidłowych postaw prospołecznych