Regulamin biblioteki

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice / opiekunowie uczniów naszej szkoły na podstawie założonych  kart bibliotecznych.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły i harmonogramem otwarcia na dany rok szkolny.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  1. wypożyczając je do domu,
  2. czytając  lub przeglądając na miejscu,
  3. wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych,
  4. W Multimedialnym Centrum Informacyjnym
 5. W bibliotece obowiązuje kulturalnego zachowanie się i zakaz spożywania posiłków.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki przestrzegać go
 9. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki i promującym czytelnictwo, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Zadania:

Rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej poprzez:

 • Zaspakajanie potrzeb kulturowych i społecznych: organizacja imprez szkolnych środowiskowych
 • Realizacja programów i projektów edukacyjnych

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i promocja czytelnictwa:

 • Gromadzenie zbiorów bibliotecznych zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów
 • Organizowanie konkursów, wystaw, gazetek bibliotecznych
 • Praca z Teamem Bibliotecznym

Efektywne posługiwanie się technologia informacyjną poprzez:

 • Poszukiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z różnych źródeł w celu poszerzenia wiedzy

Współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami i bibliotekami:

 • Promocja czytelnictwa i bibliotek
 • Włączenie uczniów, rodziców, nauczycieli do imprez czytelniczych
 • Wymiana informacji o zbiorach bibliotecznych

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres miesiąca.
 2. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 3. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne wyłącznie na swoją kartę.
 4. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek
 5. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem. 
 8. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa  tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Integralną część regulaminu stanowi plan pracy biblioteki szkolnej.