Zespół Szkół w Krośnicach

Plan pracy biblioteki  w roku szkolnym 2017/2018

 • Biblioteka szkolna bierze udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Biblioteka pełni funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Cel główny:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.
 • Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły i biblioteki.
 • Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
 • Przygotowanie uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.
 • Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.
 • Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN

 1. I.Praca pedagogiczna z czytelnikiem
 1. Udostępnianie zbiorów:
 • aktualizacja kartotek czytelniczych
 • wypożyczanie zbiorów
 • pomoc w wyborach czytelniczych
 • prowadzenie statystyki czytelniczej
 • stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazanie możliwości poszerzenia wiedzy
 • indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • kształcenie umiejętności  wyszukiwania informacji na dany temat poprzez korzystanie z warsztatu informacyjnego oraz technologii komputerowej
 • diagnozowanie zainteresowań czytelniczych poprzez wywiady, ankiety z uczniami i nauczycielami
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek
 • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat regionu (Dolina Baryczy)
 • rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową – wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat
 1. Rozwijanie kultury czytelniczej:
 • rganizacja zajęć i lekcji bibliotecznych – prowadzenie działań w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej
 1. Organizacja konkursów szkolnych oraz popularyzowanie udziału w konkursach o szerszym zasięgu.
 2. Organizacja wystaw i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.
 3. Organizacja imprez:
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 • Tydzień Bibliotek
 • Udział w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – Tydzień Czytania Dzieciom
 • SLEEFEACE…Czyli ubierz się w książkę – kontynuacja

Pozostałe działania wynikające z kalendarza i pomysłu nauczyciela bibliotekarza.

 1. Prowadzenie zajęć z elementami biblioterapii – zajęcia przy współpracy z wychowawcą świetlicy   i pozalekcyjne.
 2. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:
 • popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury
 • wskazywanie młodym czytelnikom  jak mądrze wykorzystać  Internet do zdobycia poszukiwanych informacji
 • pomoc przy korzystaniu z programów edukacyjnych
 • rozwijanie umiejętności komputerowych i komunikacyjnych

10. Praca z Teamem bibliotecznym:

 • rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości z różnych źródeł informacji
 • rozwijanie umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego biblioteki
 • aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo i bibliotekę szkolną
 • promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej

na bieżąco

2 x w roku

wg potrzeb

wg potrzeb

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

w ciągu roku szkolnego

co miesiąc

wg planu

cały rok szkolny

wg planu pracy

1x w miesiącu

październik

maj

listop./czerwiec

stycz./luty

cały rok szkolny

cały rok szkolny

na bieżąco

wg potrzeb

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 1. II.Działalność informacyjna promocyjna biblioteki
 1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych, informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek.
 2. Promocja działań biblioteki na stronie Internetowej szkoły.
 3. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia.

cały rok szkolny

 1. III.Współpraca ze środowiskiem szkolnym  i pozaszkolnym
 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:
 • gromadzenie materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych
 • udział w realizacji zdań programowych szkoły poprzez dostarczenie źródeł i opracowań na lekcje i inne zajęcia
 • współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły
 • informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów
 • współpraca  z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych
 • konsultacje przy zakupach nowości do biblioteki
 • informowanie o czytelnictwie dzieci
 • informowanie i włączenie rodziców/opiekunów do imprez czytelniczych
 • umożliwienie korzystania z księgozbioru rodziców/opiekunów
 • promowanie czytelnictwa na wywiadówkach
 • popularyzowanie literatury z zakresu wychowania
 • konsultacje dotyczące zakupu nowości z Radą Rodziców
 • udział oraz wspólna organizacja konkursów oraz imprez czytelniczych
 • wymiana informacji na temat zainteresowań czytelniczych uczniów i zbiorów bibliotecznych
 • konsultacje dotyczące zakupu nowości
 1. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców/opiekunów:
 1. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Krośnicach:

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

 

 

 1. IV.Prace organizacyjno- techniczne
 1. Planowanie i sprawozdawczość:
 • pracowanie rocznego planu pracy
 • prowadzenie statystyki dziennej i semestralnej
 • pracowanie sprawozdania z pracy biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji
 • wzbogacanie zbiorów w miarę możliwości finansowych jak również drogą darowizn   i zwrotów za zagubione książki
 • konserwacja zbiorów
 • selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych
 • rganizacja, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego
 • wypożyczanie i udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych, oraz przekazanie materiałów ćwiczeniowych
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestr ubytków
 • uzupełnianie katalogów
 • pracowanie formalne zbiorów
 1. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów:
 1. Organizacja i udostępnianie zbiorów bibliotecznych:

wrzesień

na bieżąco

2x w roku

na bieżąco

w miarę możliwości na bieżąco

w miarę potrzeb

cały rok

wg potrzeb