Zespół Szkół w Krośnicach

Dokumenty

Regulamin biblioteki

Zasady ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice / opiekunowie uczniów naszej szkoły na podstawie założonych  kart bibliotecznych.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły i harmonogramem otwarcia na dany rok szkolny.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  1. wypożyczając je do domu,
  2. czytając  lub przeglądając na miejscu,
  3. wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych,
  4. W Multimedialnym Centrum Informacyjnym
 5. W bibliotece obowiązuje kulturalnego zachowanie się i zakaz spożywania posiłków.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki przestrzegać go
 9. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki i promującym czytelnictwo, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Plan pracy biblioteki  w roku szkolnym 2017/2018

 • Biblioteka szkolna bierze udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Biblioteka pełni funkcję Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Cel główny:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliograficznego.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.
 • Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły i biblioteki.
 • Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
 • Przygotowanie uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii informatycznej.
 • Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej.

Czytaj więcej...